Museum Rotterdam

Ontdek

Rotterdamse Stadsboeren Conferentie (2)

hoofdbeeld

Inhoudelijk georganiseerd door de de beleidsgroep van de stadsboeren, gefaciliteerd door Museum Rotterdam

Museum Rotterdam ziet in de stadsboerenbeweging een belangrijke ontwikkeling en verschuiving in de stad op het gebied van zeggenschap op land, denken over duurzaamheid en wijze waarop stedelingen bezig zijn met sociale verbinding. Museum Rotterdam wil deze ontwikkelingen ondersteunen en faciliteert de stadsboeren daarom in hun behoefte aan vergader- en conferentieruimte. Dit geeft Museum Rotterdam gelijk de kans om deze beweging van dichtbij te volgen en dit erfgoed vast te leggen voor de toekomst.

Vrijdag 12 juni heeft de tweede stadsboerenconferentie plaatsgevonden in het Schielandshuis. Ruim 30 stadslandbouwers en geïnteresseerden zijn gekomen om mee te praten over de toekomst van stadslandbouw in Rotterdam. De middag was nadrukkelijk bedoeld om mensen actief te laten meedenken en meedoen. Dat wil zeggen dat het ook echt de bedoeling is dat mensen zich committeren aan acties die ondernomen moeten worden.

StadsboerenConferentie-2

De middag was heel vruchtbaar. Al na de eerste stadsboerenconferentie is een aantal groepen ontstaan die nadenken en handelen met betrekking tot stadslandbouw. Zo is er een beleidsgroep, een platformgroep en een compostinitiatief ontstaan.
- Beleidsgroep (Jan Willem van der Schans, Azi Azimulla, Hannie de Vries, Max de Corte, Frederique Kreeftenburg en Rutger Henneman) houdt zich bezig met verzamelen van input van stadsboeren en verwerkt deze tot doelstellingen die in beleid gerealiseerd zouden moeten worden.
- Platformgroep (Frenk Walkenbach, Zinzi Wits, Raghnild Diepens en Henny de Bruyn )is bezig met het vormen van een (digitaal) platform waar stadsboeren en initiatieven elkaar kunnen vinden. Deze groep bekijkt waar behoefte aan is en hoe dat gerealiseerd kan worden
- Compostinitiatief, stadsboeren onderschrijven het belang van composteren om zo duurzaam mogelijk te kunnen boeren in de stad. Gezocht wordt naar mogelijkheden om kennis te verspreiden en praktische oplossingen te realiseren.

doelen

De beleidsgroep presenteerde tijdens de tweede stadsboerenconferentie de doelen die zij hebben geformuleerd en nodigden aanwezigen nadrukkelijk uit hier verder input voor te geven. Ze presenteerden 9 doelen:
1. Stimuleren van de korte keten
2. Ontwikkelen van ondernemerschap en productinnovatie
3. Creëren van reguliere banen
4. Participatie een goede plek geven binnen de stadslandbouw
5. Stadslandbouw op politieke en ambtelijke agenda zetten
6. Versterken stadslandbouwcultuur
7. De ontwikkeling van decentrale herbruikbare afvalverwerking
8. Meer ruimte voor stadslandbouwinitiatieven
9. Land en de natuurlijke omgeving moeten toegankelijk worden voor iedereen

economie

Daarnaast heeft de beleidsgroep een aantal thema’s geformuleerd waarvan zij denken (ook op basis van de eerste stadsboerenconferentie) dat deze opgepakt moeten worden:
1. Economie, Ondernemerschap en Korte Ketenstimulering
2. Werkgelegenheid, Participatie en Opleiding
3. Borgen en Stadslandbouw, (Politiek en ambtelijk, bewustwording)
4. Kringlopen, Energiestromen, Afvalstromen,
5. Ruimte voor Stadslandbouw en Toegang tot Land

Deelnemers hebben aan deze thema´s gewerkt aan de hand van de back-casting methode in verschillende workshops (formuleren van toekomstdoelen en manieren om daar te komen). De deelnemers hebben samen doelen geformuleerd die men over twee jaar gerealiseerd zou willen zien. Wat is er voor nodig om dat te bereiken? En wat kun je er zelf in doen?

Zo formuleerde de Afvalstromengroep (Caroline Zeevat, Caroline de Vlaam, Fransje Joncker, Jan Hendrik Bos, Leontine van der Meer, Bas Rozenbeek en Sjouk Hoitsma) bijvoorbeeld het doel om over twee jaar 20 compostmeesters in de stad te hebben op buurttuinen met goedwerkende composthopen. Een compostmeester heeft een educatieve en een beheerstaak. (Zie het verslag). Binnenkort komt de groep opnieuw bijeen om zich verder te buigen over de uitvoering van dit plan.
Bovendien werd er in de groepen geprobeerd om een startwerkgroep te formeren, een datum te prikken en een agenda voor een volgende bijeenkomst te maken. Bij een aantal groepen is dat al gelukt.

De verslagen van de werkgroepen zijn inmiddels bijna allemaal online. Stadsboeren die zich betrokken voelen bij een van de groepen en zich willen aansluiten worden nadrukkelijk verzocht contact op te nemen met de werkgroep of met Museum Rotterdam.

Nicole van Dijk
Sjouk Hoitsma