Museum Rotterdam

Ontdek

Bezoekersvoorwaarden Museum Rotterdam

Inleiding Museum Rotterdam zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Museum Rotterdam georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Museum Rotterdam zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. 1. Definities en algemene bepalingen Artikel 1.1 Onder 'het museum' en Museum Rotterdam wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, suppoosten en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2 Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Museum Rotterdam valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, aula's en vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, terras, tuin, park, overige buitenruimte, depot en dependances.

Artikel 1.3 Onder `bezoeker' wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met Museum Rotterdam een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door Museum Rotterdam wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4 Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Museum Rotterdam en een bezoeker. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de voorwaarden niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. Artikel 1.5 De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Museum Rotterdam. 2. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen Artikel 2.1 Alle door Museum Rotterdam gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn in beginsel bindend en Museum Rotterdam aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt echter uitsluitend voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Museum Rotterdam is verspreid. Museum Rotterdam is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2 De bezoeker moet in het museumcomplex beschikken over een geldig toegangsbewijs. Hij is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, waaronder maar niet beperkt tot, suppoosten en beveiligers.

Artikel 2.3 De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt. Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie, en onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2.5.

Artikel 2.4 De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Museum Rotterdam of een daartoe door Museum Rotterdam bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5 Museum Rotterdam restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd. 3. Verblijf in het museumcomplex Artikel 3.1 Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Museum Rotterdam, suppoosten en beveiligers daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van Museum Rotterdam, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

 1. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
 2. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
 3. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Museum Rotterdam evenwel expliciet worden toegestaan;
 4. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
 5. te roken, anders dan in de daartoe bestemde en door middel van pictogrammen of tekst aangeduide ruimtes;
 6. etenswaren en consumpties mee te nemen en te gebruiken;
 7. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van Museum Rotterdam gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door Museum Rotterdam aan te wijzen plaats;
 8. in daartoe door Museum Rotterdam aan te wijzen ruimtes gebruik te maken van rolstoelen, kinderwagens en buggy's, anders dan die beschikbaar worden gesteld door het museum;
 9. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van Museum Rotterdam, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5 Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Museum Rotterdam is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven. Museum Rotterdam kan niettemin ruimten aanwijzen waarin een algeheel verbod geldt op het maken van foto-, film- en video-opnamen. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Museum Rotterdam foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.6 Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk. 4. Klachten en reclamering Artikel 4.1 Museum Rotterdam zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door Museum Rotterdam georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door Museum Rotterdam georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Museum Rotterdam het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Museum Rotterdam te vermijden, klachten en omstandigheden, en deze leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:

 1. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Museum Rotterdam;
 2. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
 3. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
 5. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

Artikel 4.3 Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Museum Rotterdam en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Museum Rotterdam te bereiken. Klachten en vorderingen die ná deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij deze Bezoekvoorwaarden.

Artikel 4.4 Museum Rotterdam onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5 De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Bezoekvoorwaarden, dan wel op te vragen is bij Museum Rotterdam of via de website van Museum Rotterdam.

5. Aansprakelijkheid van het museum Artikel 5.1 Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.

Artikel 5.2

Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3 Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Museum Rotterdam nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Museum Rotterdam en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.4 Indien Museum Rotterdam goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Museum Rotterdam daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Museum Rotterdam nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Museum Rotterdam opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Museum Rotterdam.

Artikel 5.5 De totale aansprakelijkheid van Museum Rotterdam is te allen tijde beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen Museum Rotterdam verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.

Artikel 5.6 Ook in geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Museum Rotterdam in geen geval meer bedragen dan de schade waartegen Museum Rotterdam verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had kunnen zijn.

Artikel 5.7 Aansprakelijkheid van Museum Rotterdam voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten. Ook is aansprakelijkheid voor schade als gevolg van handelen van derden, waaronder maar niet uitsluitend andere bezoekers, uitgesloten. Aansprakelijkheid van Museum Rotterdam voor schade als gevolg van het niet opvolgen van door Museum Rotterdam en diens functionarissen en/of medewerkers gegeven instructies, is eveneens uitgesloten.

6. Overmacht Artikel 6.1 Museum Rotterdam is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan als gevolg van overmacht. Als overmacht geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Museum Rotterdam zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk, dan wel bezwaarlijk wordt zoals, maar niet beperkt tot, werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Museum Rotterdam, optreden van politie en/of brandweer, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer of rellen. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Museum Rotterdam gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

7. Aansprakelijkheid van bezoekers

Artikel 7.1

De bezoeker van het museumcomplex is jegens Museum Rotterdam aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt, al dan niet als gevolg van het niet naleven van deze Bezoekvoorwaarden. De bezoeker vrijwaart Museum Rotterdam voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7.2

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn mede verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hen begeleide groepsleden, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze groepsleden zelf. De hiervoor genoemde ouders, begeleiders, leraren et cetera, vrijwaren Museum Rotterdam voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7.3

Organisaties, bedrijven et cetera die in het museumcomplex bijeenkomsten en/of feesten (laten) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, hun gasten, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de gasten zelf. De hiervoor genoemde organisaties, bedrijven et cetera vrijwaren Museum Rotterdam voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

8. De verwerking van persoonsgegevens

Artikel 8.1

Museum Rotterdam verwijst de bezoeker naar de op haar website gepubliceerde privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.

Artikel 8.2

Persoonsgegevens van de bezoeker worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Het gaat hierbij om het volgende:

In het kader van de uitvoering van de overeenkomst strekkende tot het bezoek van het museum en museumcomplex verwerkt Museum Rotterdam de hiervoor noodzakelijke gegevens van bezoekers. Indien hierbij onderdelen door een derde wordt uitgevoerd, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is – waar dit vereist is - met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten. De betreffende persoonsgegevens worden bewaard zo lang als wettelijk vereist is o.a. vanwege de fiscale bewaarplicht.

Museum Rotterdam verwerkt de persoonsgegevens van personen die zich schuldig maken aan beschadiging van het museumcomplex of de collectie, zoals is bedoeld in artikel 3.6 van deze voorwaarden, alsook die de Bezoekersvoorwaarden overtreden. Museum Rotterdam houdt een bestand bij met de gegevens van bezoekers die op deze lijst voorkomen om ze aldus de toegang te kunnen ontzeggen. Dit bestand wordt alleen intern, in het eigen museum, gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Museum Rotterdam verwerkt de persoonsgegevens van klagers zoals bedoeld in artikel 4.3 van deze voorwaarden, of die van degene als bedoeld in artikel 4.5. van de voorwaarden. Deze persoonsgegevens zullen enkel intern worden verwerkt in overeenstemming met het doel hiervan, namelijk het zo goed mogelijk beantwoorden en afwikkelen van de klacht. De klachtgegevens zullen slechts zo lang worden bewaard als nodig is voor de afwikkeling van de klacht, reclame of suggestie en eventuele vragen hierover.

9. Gevonden voorwerpen Artikel 9.1 Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa of een van de publieksbegeleiders.

Artikel 9.2 Museum Rotterdam zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door Museum Rotterdam, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Artikel 9.3 Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren. 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Artikel 10.1 Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Museum Rotterdam is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Museum Rotterdam voortvloeien, worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Rotterdam.

De voorwaarden liggen ook kosteloos ter inzage bij Museum Rotterdam en zijn te raadplegen via de website van Museum Rotterdam, www.museumrotterdam.nl

De directeur van Museum Rotterdam. Paul van de Laar